Menu
GIỚI THIỆU
 • Cách khai báo biến và hàng số trong PHP cần bắt đầu bằng $ ở đầu sau đó đến chữ cái, số, dấu gạch dưới. Hằng cũng là một biến nhưng không thay đổi được giá trị của nó

Bài 01: Cách khai báo biến và hàng số trong PHP

Khi thực hiện khai báo biến trong C, bạn cần phải biết tuân thủ quy định như: kiễu dữ liệu trước tên biến và có giá trị khởi đầu, tuy nhiên khi làm việc với PHP thì không cần khai báo kiểu dữ liệu nhưng sử dụng tiền tố $ trước biến.

Khái niệm về cú pháp PHP

Cú pháp PHP chính là cú pháp trong ngôn ngữ C, các bạn làm quen với ngôn ngữ C thì có lợi thế trong lập trình PHP.

Để lập trình bằng ngôn ngữ PHP cần chú ý những điểm sau:

 • Cuối câu lệnh có dấu ;
 • Biến trong PHP có tiền tố là $
 • Mỗi phương thức đều bắt đầu { và đóng bằng dấu }
 • Khi khai báo biến thì không có kiễu dữ liệu
 • Nên có giá trị khởi đầu cho biến khai báo
 • Phải có chi chú (comment) cho mỗi feature mới
 • Sử dụng dấu // hoặc # để giải thích cho mỗi câu ghi chú
 • Sử dụng /* và */ cho mỗi đoạn ghi chú
 • Khai báo biến có phân biệt chữ hoa hay thường

Khai báo biến

Khi thực hiện khai báo biến trong C, bạn cần phải biết tuân thủ quy định như: kiễu dữ liệu trước tên biến và có giá trị khởi đầu, tuy nhiên khi làm việc với PHP thì không cần khai báo kiểu dữ liệu nhưng sử dụng tiền tố $ trước biến.

Xuất phát từ những điều ở trên, khai báo biến trong PHP như sau:

$variablename [=initial value];

$licount=0;
$lsSQL="Select * from tblusers where active=1";
$nameTypes  = array("first", "last", "company");
$checkerror=false;
Ví dụ trang varialbles.php
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<h4>Variable</h4>
<?php
$sotrang=10;
$record=5;
$check = true;
$strSQL="select * from tblCustomers";
$myarr = array("first", "last", "company");
$myarrs[2];
$myarrs[0]="Number 0";
$myarrs[1]="Number 1";
$myarrs[2]="Number 2";
echo $myarr[1];echo "<br>";
echo $myarrs[2];
?>
</BODY>
</HTML>

Kiểu dữ liệu

Bảng thông thường

Boolean: True hay false

Integer: giá trị lớn nhất xấp xỉ 2 tỷ

Float: ~1.8e308 gồm 14 số lẽ

String: Lưu chuỗi ký tự chiều dài vô hạn

Object: Kiểu đối tượng

Array: Mảng với nhiều kiểu dữ liệu

Thay đổi kiểu dữ liệu

Để thay đổi kiểu dữ liệu, bạn có thể sử dụng cách ép kiểu như trong các ngôn ngữ lập trình C hay Java.
 
<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Variable</h4>
  <?php
  $i="S10A";
  echo $i+10;
  echo "<br>";
  $i="10A";
  $j=(float)$i;
  $j+=10;
  echo $i;
  echo "<br>";
  echo $j;
  echo "<br>";
  $q=12;$p=5;
  echo "Amount: ".(float)$q/$p;
  ?>
  </BODY>
</HTML>

Lưu ý rằng, PHP tự động nhận biết giá trị chuỗi đằng sau số sẽ không được chuyển sang kiểu dữ liệu số như trường hợp trên.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm settype để chuyển đổi dữ liệu này sag dữ liệu khác.

<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Change DataType of Variable</h4>
  <?php
  $var="12-ABC";
  $check=true; echo $var; echo "<br>"; echo $check; echo "<br>";
  settype($var,"integer");
  echo $var;
  echo "<br>"; settype($check,"string"); echo $check;
  ?>
  </BODY>
</HTML>

Kiểm tra kiểu dữ liệu của biết

Để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến, bạn sử dụng các hàm như sau: is_int để kiểm tra biến có kiểu integer, nếu biến có kiểu integer thì hàm sẽ trả về giá trị là true (1). Tương tự, bạn có thể sử dụng các hàm kiểm tra tương ứng với kiểu dữ liệu là is_array, is_bool, is_callable, is_double, is_float, is_int, is_integer, is_long, is_null, is_numeric, is_object, is_real, is_string.
<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Check DataType of Variable</h4>
  <?php
  $sotrang=10;
  $record=5;
  $check = true;
  $strSQL="select * from tblCustomers";
  $myarr = array("first", "last", "company");
  $myarrs[2];
  $myarrs[0]="Number 0";
  $myarrs[1]="Number 1";
  $myarrs[2]="Number 2";
  echo is_array($myarr);
  echo "<br>";
  echo is_bool($record);
  ?>
  </BODY>
  </HTML>

Thay đổi kiểu dữ liệu biến

Khi khai báo biến và khởi tạo giá trị cho biến với kiểu dữ liệu, sau đó bạn muốn sử dụng giá trị của biến đó thành tên biến và có giá trị chính là giá trị của biến trước đó thì sử dụng cặp dấu $$. Ví dụ, biến $var có giá trị là "total", sau đó muốn sử dụng biến là total thì khai báo.

<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Change DataType of Variable</h4>
  <?php
  $var="total";
  echo $var;
  echo "<br>";
  $$var=10;
  echo $total;
  ?>
  </BODY>
  </HTML>

Kiểu Array

Kiễu mảng () là một mảng số liệu do người dùng định nghĩa, chúng có cú pháp như sau:

$myarrs=array("first", "last", "company");
  
  // mảng bao gồm các kiểu chuỗi hay có thể khai báo như sau
  $myarr[]=array(3);
  
  $myarr[0]="Number 0";
  
  $myarr[1]="Number 1";
  
  $myarr[2]="Number 2";

Thứ tự index trong mảng bắt đầu từ vị trí 0. Chẳng hạn, bạn khai báo mảng một chiều theo hai cách trên như ví dụ.

<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Array on demenssion</h4>
  <?php
  $myarr[]=array(3);
  $myarr[0]="Number 0";
  $myarr[1]="Number 1";
  $myarr[2]="Number 2";
  echo $myarr[0];
  echo $myarr[1];
  echo $myarr[2];
  echo "<br>";
  $myarrs=array("first", "last", "company");
  echo $myarrs[2];
?>
</BODY>
  </HTML>

Nếu như bạn khai báo , thì cú pháp khai báo như sau:

$myarrs[][]=array(2,3);

Chẳng hạn khai báo như ví dụ dưới đây

<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Array two demenssions</h4>
  <?php
  $myarrs[][]=array(2,3);
  $myarrs[0][0]="Number 00";
  $myarrs[1][0]="Number 10";
  $myarrs[0][1]="Number 01";
  $myarrs[1][1]="Number 11";
  $myarrs[0][2]="Number 02";
  $myarrs[1][2]="Number 13";
  echo $myarrs[0][2];
  echo "<br>";
  ?>
  </BODY>
  </HTML>

Kiểu đối tượng

Để khai báo đối tượng, bạn sử dụng khái niệm class như trong ngôn ngữ lập trình C hay java, ngoài ra phương thức trong PHP được biết đến như một hàm. Điều này có nghĩa là từ khoá là function.

Nếu hàm có tên trùng với tên của class thì hàm đó được gọi là constructor. Chẳng hạn, chúng ta khai báo class và khởi tạo chúng thì tự động constructor được gọi mỗi khi đối tượng khởi tạo, sau đó gọi hàm trong class đó như ví dụ:

<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Object</h4>
  <?php class clsA
  
    {
    function clsA()
  {
    echo "I am the constructor of A.<br />
";
 }
    function B()
  {
  echo "I am a regular function named B in class A.<br />
";
  echo "I am not a constructor in A.<br />
";
  }
}
 // Gọi phương thức clsA() như constructor.
  $b = new clsA();
  echo "<br>";
  // Gọi phương thức B().
  $b->B();
  ?>
  </BODY>
  </HTML>

Tầm vực của biến

Tầm vực của biến phụ thuộc vào nơi khai báo biến, nếu biến khai báo bên ngoài hàm thì sẽ có tầm vực trong trang PHP, trong trường hợp biến khai báo trong hàm thì chỉ có hiệu lực trong hàm đó.

Ví dụ, chúng ta có biến $a khai báo bên ngoài hàm nhưng khi vào trong hàm thì biến $ được khai báo lại, biến này có tầm vực bên trong hàm. Tương tự như vậy, khi biến $i khai báo trong hàm thì chỉ có tầm vực bên trong hàm cho dù chúng được khai báo lại bên ngoài như ví dụ.

<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Scope of Variable</h4>
  <?php
  $a = 100;
  /* global scope */
  function Test()
 { 
    $i=10;
  $a=10;
  echo "<br>a:=$a";
  echo "<br>i:=$i";
  /* reference to local scope variable */
  
    } 
     Test();
  echo "<br>a:=$a";
  $i=1000;
  echo "<br>i:=$i";
   
    ?> 
    </BODY>
  </HTML>

Ngoài ra, để sử dụng biến toàn cục trong hàm, bạn sử dụng từ khoa global, khi đó biến toàn cục sẽ có hiệu lực bên trong hàm. Ví dụ khai báo biến $a bên ngoài hàm, sau đó bên trong hàm Test bạn sử dụng từ khoá global cho biến $a, khi đó biến $a sẽ được sử dụng và giá trị đó có hiệu lực sau khi ra khỏi hàm chứ không gống như trường hợp trong ví dụ scope.php như ví dụ.

<HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <h4>Scope of Variable</h4>
  <?php
  $a = 100;
  /* global scope */
  function Test()
  { 
     global $a;
  $i=10;
  $a+=10;
  echo "<br>a:=$a";
  echo "<br>i:=$i";
  /* reference to local scope variable */
  
    } 
     Test();
  echo "<br>a:=$a";
  $i=1000;
  echo "<br>i:=$i";
  
    ?> 
    </BODY>
  </HTML>

Hằng trong PHP

Khai báo và sử dụng hằng

Hằng là giá trị không thay đổi kể từ sau khi khai báo, bạn có thể sử dụng phát biểu Define để khai báo hằng như sau:

define("MAXSIZE", 100);

Để sử dụng hằng, bạn khai báo như ví dụ

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<h4>Constant</h4>
<?php define("pi",3.14);
function Test()
{
 } Test();

echo "<br>pi:=".pi;
echo "<br>pi:=".constant("pi");
echo "<br>pi:=".pi;
echo "<br>pi:=".constant("pi");
?>
</BODY>
</HTML>

Kiểm tra hằng

Khi sử dụng hằng, mà hằng chưa tồn tại thì bạn sử dụng hàm defined như ví dụ

<HTML>
  <HEAD>
<TITLE>::Welcome to PHP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<h4>Constant</h4>
<?php define("pi",3.14);
//define("hrs",8);
function Test()
{
if(defined("pi"))
echo "<br>pi:=".pi;
else
echo "<br>pi not defined";
if(defined("hrs"))
echo "<br>hrs:=".hrs;
else
echo "<br>hrs not defined";
}
Test();
?>
</BODY>
</HTML>

Tóm lược bài học

Trong bài này, chúng ta tìm hiểu cách khai báo hằng, biến và sử dụng hằng biến. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách chuyển đổi kiểu dữ liệu, kiểm tra kiểu dữ liệu,...Bài tiếp theo chúng ta học về .

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài 01: Cách khai báo biến và hàng số trong PHP
Tags: Php php cơ bản học php cơ bản học php online học php miễn phí
Category: Học php cơ bản
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Học php cơ bản,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha