Menu
GIỚI THIỆU
 • ,Hỏi code chia sẻ code, trang chuyên học lập trình online miễn phí và tự học lập trình web, các bài viết thủ thuật web. Chia sẻ tài liệu kinh nghiệm marketing seo website hiệu quả nhất.

Chuỗi trong ngôn ngữ C

Chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C thực chất là mảng một chiều của các ký tự mà kết thúc bởi một ký tự null ''.

Phần khai báo và khởi tạo dưới đây tạo ra một chuỗi bao gồm một từ "Hello". Để giữ các giá trị null tại cuối của mảng, cỡ của mảng các ký tự bao gồm một chuỗi phải nhiều hơn số lượng các ký tự trong từ khóa "Hello".

char loichao[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ''};

Nếu bạn theo quy tắc khởi tạo các chuỗi, bạn có thể viết lệnh như sau:

char loichao[] = "Hello";

Dưới đây là phần biểu diễn ô nhớ cho đoạn chuỗi trên trong ngôn ngữ C/C++:

Biểu diễn chuỗi trong C/C++
Biểu diễn chuỗi trong C/C++

Thực tế, bạn không đặt ký tự null tại vị trí cuối cùng của biến hằng số. Bộ biên dịch C tự động thêm '' tại ví trí cuối cùng của chuỗi khi nó khởi tạo chuỗi. Cùng thử ví dụ in ra chuỗi sau đây:

#include <stdio.h>

int main ()
{
  char loichao[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ''};

  printf("Khi gap nhau, ban chao: %s
", loichao );
  
  printf("
===========================
");
  printf("Hoicode chuc cac ban hoc tot! 
");

  return 0;
}

Ngôn ngữ C hỗ trợ một dãy rộng rãi các hàm để thao tác các chuỗi kết thúc là null:

STT Hàm & Mục đích
1 strcpy(s1, s2);

Sao chép chuỗi s2 cho chuỗi s1.

2 strcat(s1, s2);

Nối chuỗi s2 vào cuối chuỗi s1.

3 strlen(s1);

Trả về độ dài của chuỗi s1.

4 strcmp(s1, s2);

Trả về 0 nếu s1 và s2 là như nhau; nhỏ hơn 0 nếu s1<s2; lớn hơn 0 nếu s1>s2.

5 strchr(s1, ch);

Trả về con trỏ tới vị trí đầu tiên của ch trong s1.

6 strstr(s1, s2);

Trả về con trỏ tới vị trí đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

 

Dưới đây là ví dụ cho việc sử dụng một vài hàm bên trên:

#include <stdio.h>
#include <string.h> /* thu vien cho cac ham xu ly chuoi*/

int main ()
{
  char chuoi1[12] = "Hello";
  char chuoi2[12] = "Hoicode";
  char chuoi3[12];
  int dodai ;

  /* sao chep chuoi1 vao trong chuoi3 */
  strcpy(chuoi3, chuoi1);
  printf("Ban su dung ham strcpy( chuoi3, chuoi1) de sao chep: %s
", chuoi3 );

  /* noi hai chuoi: chuoi1 va chuoi2 */
  strcat( chuoi1, chuoi2);
  printf("Ban su dung ham strcat( chuoi1, chuoi2) de noi chuoi:  %s
", chuoi1 );

  /* tinh do dai cua chuoi1 sau khi noi chuoi */
  dodai = strlen(chuoi1);
  printf("Ban su dung ham strlen(chuoi1) de tinh do dai: %d
", dodai );
  
  printf("
===========================
");
  printf("Hoicode chuc cac ban hoc tot! 
");

  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C. Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các hàm liên quan tới chuỗi trong Thư viện tiêu chuẩn C.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Chuỗi trong ngôn ngữ C
Tags: chuỗi trong lập trình C strcpy sao chép chuỗi trong C
Category: Lập trình C++ nâng cao
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Lập trình C++ nâng cao,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha