Menu
GIỚI THIỆU
 • Bài hôm trước chúng ta học về cú pháp tạo bảng trong MYSQL còn trong bài ngày hôm nay mình giới thiệu tới các bạn cú pháp Insert - Update - Delete trong Mysql.

Cú pháp Insert - Update - Detele trong Mysql

Bài hôm trước chúng ta học về cú pháp tạo bảng trong MYSQL còn trong bài ngày hôm nay mình giới thiệu tới các bạn cú pháp Insert - Update - Delete trong Mysql.

Cú pháp INSERT trong MYSQL

Để chèn dữ liệu vào trong bảng MySQL, bạn sẽ cần sử dụng lệnh SQL là INSERT INTO.

Cú pháp SQL cơ bản của lệnh INSERT INTO để chèn dữ liệu vào trong bảng MySQL là:

INSERT INTO ten_bang ( truong1, truong2,...truongN ) VALUES( giatri1, giatri2,...giatriN );

Để chèn kiểu dữ liệu chuỗi, điều bắt buộc là bạn phải giữ tất cả giá trị trong các trích dẫn đơn hoặc trích dẫn kép, ví dụ: "giatri".

Ví dụ chèn dữ liệu vào bảng trong MySQL

Dưới đây là ví dụ minh họa việc sử dụng lệnh INSERT INTO để chèn dữ liệu vào trong bảng. Trong các chương trước, chúng ta đã tạo bảng sinhvienk60, bây giờ chúng ta chèn các bản ghi như sau:

INSERT INTO sinhvienk60 (ho, ten, diemthi)
VALUES ("Dinh Van", "Cao", 8);

INSERT INTO sinhvienk60 (ho, ten, diemthi)
VALUES ("Nguyen Van", "Thanh", 9);

INSERT INTO sinhvienk60 (ho, ten, diemthi)
VALUES ("Nguyen Hoang", "Manh", 7.5);

INSERT INTO sinhvienk60 (ho, ten, diemthi)
VALUES ("Tran Van", "Nam", 10);
 

Trong ví dụ trên, mình đã không cung cấp mssv bởi vì tại thời điểm tạo bảng này, mình đã cung cấp tùy chọn AUTO_INCREMENT cho trường này. Vì thế, MySQL sẽ xử lý việc chèn các mssv của nó một cách tự động.

Bây giờ, nếu bạn sử dụng lệnh SELECT (sẽ được học ở chương tiếp theo) với bảng trên như sau:

SELECT * FROM sinhvienk60;

Kết quả nhận được sẽ như sau:

Truy vấn INSERT trong MySQL
Truy vấn INSERT trong MySQL

Chèn dữ liệu vào bảng bởi sử dụng PHP Script

Bạn có thể sử dụng cùng lệnh INSERT INTO trong SQL này trong hàm mysql_query() trong PHP để chèn dữ liệu vào bảng MySQL.

Ví dụ

Ví dụ này sẽ nhận 4 tham số từ người dùng và sau đó sẽ chèn chúng vào trong bảng MySQL.

<html>
<head>
<title>Chen du lieu vao bang trong MySQL</title>
</head>
<body>
<?php
if(isset($_POST['add']))
{
$dbhost = 'localhost:3306';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '123456';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
 die('Khong the ket noi: ' . mysql_error());
}

if(! get_magic_quotes_gpc() )
{
  $ho = addslashes ($_POST['ho']);
  $ten = addslashes ($_POST['ten']);
}
else
{
  $ho = $_POST['ho'];
  $ten = $_POST['ten'];
}
$diemthi = $_POST['diemthi'];

$sql = "INSERT INTO sinhvienk60 ".
    "(ho, ten, diemthi) ".
    "VALUES ".
    "('$ho','$ten','$diemthi')";
mysql_select_db('sinhvien');
$retval = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $retval )
{
 die('Khong the nhap du lieu: ' . mysql_error());
}
echo "Nhap du lieu thanh cong
";
mysql_close($conn);
}
else
{
?>
<form method="post" action="<?php $_PHP_SELF ?>">
<table width="600" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">
<tr>
<td width="250">Ho</td>
<td>
<input name="ho" type="text" id="ho">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="250">Ten</td>
<td>
<input name="ten" type="text" id="ten">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="250">Diem Thi</td>
<td>
<input name="diemthi" type="float" id="diemthi">
</td>
</tr>
<tr>
<td width="250"> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td width="250"> </td>
<td>
<input name="add" type="submit" id="add" values="Them ban ghi">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
?>
</body>
</html>

Sao chép code trên trong một trình soạn thảo chẳng hạn, lưu là insert.php, bạn cần xác định các tham số $dbuser và $dbpass thích hợp (tùy theo cách bạn đã thiết lập với MySQL), sau đó, mở trình duyệt, chạy locallhost/insert.php sẽ cho kết quả như sau:

Truy vấn INSERT trong MySQL
Truy vấn INSERT trong MySQL

Trong khi thực hiện việc chèn dữ liệu, việc sử dụng hàm get_magic_quotes_gpc() để kiểm tra xem cấu hình hiện tại có được thiết lập cho magic quote hay không là một bước thực hành tốt. Nếu hàm này trả về false, thì sử dụng hàm addslashes() để thêm dấu gạch chéo trước các trích dẫn.

Bạn có thể đặt nhiều điều kiện xác nhận để kiểm tra xem dữ liệu đã nhập vào là chính xác hay không và từ đó có thể thực hiện các hành động phù hợp.

Cú pháp update trong Mysql

Dữ liệu đang tồn tại trong một bảng MySQL có thể cần được sửa đổi. Bạn có thể thực hiện điều này bởi sử dụng lệnh UPDATE trong SQL. Lệnh này sẽ sửa đổi bất kỳ giá trị trường nào trong bất cứ bảng MySQL nào.

Dưới đây là cú pháp SQL chung của lệnh UPDATE để sửa đổi dữ liệu trong bảng MySQL:

UPDATE ten_bang SET truong1=giaTri_moi_1, truong2=giaTri_moi_2 [MenhDe WHERE];
 • Bạn có thể cập nhật một hoặc nhiều trường.

 • Bạn có thể xác định bất kỳ điều kiện nào bởi sử dụng mệnh đề WHERE.

 • Bạn có thể cập nhật các giá trị trong một bảng đơn tại một thời điểm.

Mệnh đề WHERE là hữu ích khi bạn muốn cập nhật các hàng đã chọn trong một bảng.

Cập nhật dữ liệu trong MySQL

Bạn sử dụng lệnh UPDATE với mệnh đề WHERE trong SQL để cập nhật dữ liệu đã chọn vào trong bảng MySQL.

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ cập nhật bản ghi có mssv là 3 trong trường ten trong bảng sinhvienk60:

UPDATE sinhvienk60 SET ten="Huong" WHERE mssv=3;

Nếu bạn sử dụng lệnh SELECT với bảng trên:

SELECT * FROM sinhvienk60;
 

Thì kết quả là bản ghi có mssv=3 đã thay đổi tên từ Manh thành Hương.

Truy vấn UPDATE trong MySQL
Truy vấn UPDATE trong MySQL

Cập nhật dữ liệu bởi sử dụng PHP Script

Bạn có thể sử dụng lệnh UPDATE với hoặc không với mệnh đề WHERE trong hàm PHP là mysql_query(). Hàm này sẽ thực thi lệnh SQL theo cách tương tự như tại dòng nhắc lệnh mysql>.

Ví dụ

Bạn thử ví dụ sau để cập nhật trường ten có một bản ghi với mssv là 3:

<?php
$dbhost = 'localhost:3306';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '123456';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
 die('Khong the ket noi: ' . mysql_error());
}
$sql = 'UPDATE sinhvienk60
    SET ten="Huong"
    WHERE mssv=3';

mysql_select_db('sinhvien');
$retval = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $retval )
{
 die('Khong the cap nhat du lieu: ' . mysql_error());
}
echo "Cap nhat du lieu thanh cong
";
mysql_close($conn);
?>

Cú pháp DELETE trong MYSQL

Nếu bạn muốn xóa một bản ghi từ bất cứ bảng MySQl nào, thì bạn có thể sử dụng lệnh DELETE FROM trong SQL.

Cú pháp SQL chung của lệnh DELETE để xóa dữ liệu từ một bảng MySQL là:

DELETE FROM ten_bang [Menhde WHERE]
 • Nếu mệnh đề WHERE không được xác định, thì tất cả bản ghi sẽ bị xóa từ bảng MySQL đã cho.

 • Bạn có thể xác định bất kỳ điều kiện nào với mệnh đề WHERE.

 • Bạn có thể xóa các bản ghi trong một bảng đơn tại cùng một thời điểm.

Mệnh đề WHERE là thực sự hữu ích khi bạn muốn xóa các hàng đã chọn trong một bảng. Nếu không xác định mệnh đề WHERE thì thật sự rất nguy hiểm bởi vì toàn bộ bảng của bạn sẽ bị xóa. Do đó bạn phải thật cẩn thận khi sử dụng lệnh này.

 

Xóa dữ liệu trong MySQL

Ví dụ sau sẽ xóa một bản ghi trong bảng sinhvienk60 có mssv là 4.

DELETE FROM sinhvienk60 WHERE mssv=4;

Bây giờ, nếu bạn sử dụng lệnh SELECT với bảng trên:

SELECT * FROM sinhvienk60;

Thì kết quả là bản ghi có mssv=4 đã bị xóa và trong bảng sinhvienk60 của chúng ta chỉ còn lại 3 bản ghi.

Truy vấn DELETE trong MySQL
Truy vấn DELETE trong MySQL

Xóa dữ liệu bởi sử dụng PHP Script

Bạn có thể sử dụng lệnh DELETE với hoặc không với mệnh đề WHERE trong hàm PHP là mysql_query(). Hàm này sẽ thực thi lệnh SQL theo cách tương tự như tại dòng nhắc mysql>.

 

Ví dụ

Ví dụ sau để xóa một bản ghi từ bảng sinhvienk60 có mssv là 4:

<?php
$dbhost = 'localhost:3306';
$dbuser = 'root';
$dbpass = '123456';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if(! $conn )
{
 die('Khong the ket noi: ' . mysql_error());
}
$sql = 'DELETE FROM sinhvienk60
    WHERE mssv=4';

mysql_select_db('sinhvien');
$retval = mysql_query( $sql, $conn );
if(! $retval )
{
 die('Khong the xoa du lieu: ' . mysql_error());
}
echo "Xoa du lieu thanh cong
";
mysql_close($conn);
?>

Lời kết

Trong bài này mong mọi người sẽ hiểu được các cú pháp insert,update,delete trong MYSQL. Kiến thức cũng khá đơn giản.

Các cú pháp cần nhớ

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);
UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE condition;
DELETE FROM table_name WHERE condition;
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Cú pháp Insert - Update - Detele trong Mysql
Tags: insert trong mysql update trong mysql delete trong mysql các câu lệnh truy vấn trong mysql
Category: MYSQL Cơ bản
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về MYSQL Cơ bản,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha