Menu
GIỚI THIỆU
  • Các cấu trúc điều khiển luồng yêu cầu lập trình viên xác định một hoặc nhiều điều kiện để đánh giá và kiểm tra bởi chương trình, cùng với các lệnh được thực hiện nếu điều kiện được xác định là đúng, hoặc các lệnh khác được thực hiện nếu điều kiện xác định là sai.

Điều khiển luồng trong C

Các cấu trúc điều khiển luồng yêu cầu lập trình viên xác định một hoặc nhiều điều kiện để đánh giá và kiểm tra bởi chương trình, cùng với các lệnh được thực hiện nếu điều kiện được xác định là đúng, hoặc các lệnh khác được thực hiện nếu điều kiện xác định là sai.

Dưới đây là mẫu chung của một cấu trúc điều khiển luồng hay gặp trong ngôn ngữ lập trình.

Điều khiển luồng trong C
Điều khiển luồng trong C

Ngôn ngữ lập trình C giả sử rằng mọi giá trị không phải zero hoặc không phải null đều có giá trị true, nếu có giá trị zero hoặc null, nó có giá trị false.

Ngôn ngữ C cung cấp các kiểu cấu trúc điều khiển luồng sau. Bạn nhấn vào đường link để biết thêm chi tiết về chúng.

Lệnh Miêu tả

Lệnh if

Một lệnh if bao gồm một biểu thức logic theo sau bởi một hoặc nhiều lệnh khác.

Lệnh if...else

Một lệnh if có thể theo sau bởi một lệnh else (tùy ý: có hoặc không), mà có thể được thực hiện khi biểu thức logic có giá trị false.

Lồng lệnh if

Bạn có thể sử dụng lệnh if hoặc else if bên trong lệnh if hoặc else if khác.

Lệnh switch

Một lệnh switch cho phép kiểm tra điều kiện của một biến trước khi thực thi các lệnh.

Lồng lệnh switch

Bạn có thể sử dụng một lệnh switch bên trong một lệnh switch khác.
 

Toán tử điều kiện trong C

Chúng ta đã bàn về toán tử điều kiện ? : trong chương trước mà có thể được dùng để đổi vị trí cho lệnh if...else. Nó có mẫu chung như sau:

bieuthuc1 ? bieuthuc2 : bieuthuc3;

Trong đó Exp1, Exp2 và Exp3 là các biểu thức. Chú ý việc sử dụng và đặt của dấu hai chấm.

Giá trị của biểu thức Exp1 trước dấu ? có giá trị true, Exp2 được thực hiện, và giá trị của nó là giá trị của biểu thức. Nếu Exp1 là false thì Exp3 được thực hiện và giá trị của nó là giá trị của biểu thức.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Điều khiển luồng trong C
Tags: điều khiển luồng lệnh if lệnh if...else lệnh switch luồng lệnh switch
Category: Lập trình C++ nâng cao
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Lập trình C++ nâng cao,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

    Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

    captcha