PHP Framework có thể hiểu đơn giản là một tập hợp các thư viện PHP được xây dựng trên nền tảng hướng đối tượng và áp dụng các chuẩn mực trong design...