Menu
GIỚI THIỆU
 • Các bạn tạo cho mình 1 Controller trong tên Logincontroller trong folder admin. Php artisan make:controller admin/LoginController

Học Laravel Miễn Phí A-Z 06 - Xây dựng chức năng login trong laravel 5.6 (P2)

 1. Các bạn tạo cho mình 1 Controller trong tên Logincontroller trong folder admin. Php artisan make:controller admin/LoginController
 2. Tạo ra 1 funciton trong file controller. Function getLogin(){return vew(admin.login.view);}
 3. Vào trong Routes/web.php tạo 1 route. Route::get(‘login’,’LoginController@getLogin’), và chúng ta chạy thử localhost/laravel/login nhé
 

1. Kiểm tra form và xuất ra thông báo lỗi

 1. Các bạn tạo cho mình 1 Controller trong tên Logincontroller trong folder admin. Php artisan make:controller admin/LoginController
 2. Tạo ra 1 funciton trong file controller. Function getLogin(){return vew(admin.login.view);}
 3. Vào trong Routes/web.php tạo 1 route. Route::get(‘login’,’LoginController@getLogin’), và chúng ta chạy thử localhost/laravel/login nhé
 4. Trong controller các bạn tạo giúp mình 1 function postLogin:
public function postLogin(Request $request){
 
$rules = [
 
'user'=>'required',
 
'pass'=>'required',
 
];
 
$messages = [
 
 
 
'user.required'=>'tài khoản không được để trống',
 
'pass.required'=>'mật khẩu không được để trống',
 
];
 
$Validator = Validator::make($request->all(),$rules,$messages);
 
if($Validator->fails()){
 
$errors[‘error’]=redirect()->back()->withErrors($Validator);
 
return  view(‘admin.login.view’,$errors)
 
}
 
Else{
 
Return ‘ok’;
 
}

Lưu ý: Validator là thư viện xây dựng sẵn trong laravel, cú pháp redirect()->back() trả về trang login. Các bạn có thể xem thêm trên https://laravel.com/docs/5.6/validation

 1. Khai báo validator trong file controller sử dụng use Validator; và chúng ta vào route tạo ra: Route::post(‘login’,LoginController@postLogin);
 2. Chúng ta vào file view.blade.php chúng ta thêm dòng lệnh sau
@if(isset($error))
 
@foreach($error as $error)
 
<div class="alert alert-danger">{{$error}}</div>
 
@endforeach
 
@endif
 1. và chúng ta ra ngoài trình duyệt chạy thử nhé. Nếu thành công thì chúng ta bắt đầu kiểm tra user và pass trong cơ sở dữ liệu
public function postLogin(Request $request){
 
$rules = [
 
'user'=>'required',
 
'pass'=>'required',
 
];
 
$messages = [
 
 
 
'user.required'=>'tài khoản không được để trống',
 
'pass.required'=>'mật khẩu không được để trống',
 
];
 
$Validator = Validator::make($request->all(),$rules,$messages);
 
if($Validator->fails()){
 
$errors[‘error’]=$Validator->errors()->all();
 
return  view(‘admin.login.view’,$errors)
 
}
 
Else{
 
$arr=[
 
‘User_name’ => $request->user,
 
‘user_pass’=> $request->pass
 
];
 
If(DB::table(‘hoicode_users’)->where($arr)->count()==1){
 
Return ‘dang nhap thanh cong’;
 
Else{
 
$errors[‘error’]= ‘đăng nhập thất bại’;
 
}
 
}
 
}

Cám ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về Session và đưa ra thông báo bằng Session. Hẹn gặp lại các bạn ở bài kế tiếp. Các bạn xem thêm các video bài học laravel tại đây.

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Học Laravel Miễn Phí A-Z 06 - Xây dựng chức năng login trong laravel 5.6 (P2)
Tags: laravel học laravel miễn phí học fullstack laravel full laravel laravel 5.6
Category: Laravel
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Laravel,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha