Menu
GIỚI THIỆU
  • ,Hỏi code chia sẻ code, trang chuyên học lập trình online miễn phí và tự học lập trình web, các bài viết thủ thuật web. Chia sẻ tài liệu kinh nghiệm marketing seo website hiệu quả nhất.

Từ khóa typedef trong C

Ngôn ngữ chương trình C cung cấp một từ khóa typedef, mà bạn có thể sử dụng để cung cấp kiểu cho một tên mới. Dưới đây là một ví dụ để định nghĩa...
Read More

Các trường BIT trong C

Giả sử chương trình C của bạn bao gồm một số lượng biến TRUE/FALSE được nhóm trong một cấu trúc gọi là trangthai để kiểm tra xem hàng hóa sản xuất ra có đủ...
Read More

Con trỏ trong C

Con trỏ - Pointer trong ngôn ngữ C rất dễ học. Một vài tác vụ trong ngôn ngữ C được thực hiện dễ dàng hơn nhờ con trỏ, và những tác vụ khác trở nên linh...
Read More

Mảng trong ngôn ngữ C

Ngôn ngữ lập trình C cung cấp cấu trúc dữ liệu gọi là mảng, được lưu trữ trong một tập hợp các dữ liệu cùng kiểu với độ dài cố định. Một mảng được...
Read More