Menu
GIỚI THIỆU
  • Series học html cơ bản dành cho các bạn mới học thiết kế web, muốn tìm hiểu sâu hơn về thiết kế web html

HTML

HTML là chữ viết tắt của cụm từ HyperText Markup Language((Xem thêm tại http://vi.wikipedia.org/wiki/HTML)) (dịch là Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) được sử dụng để tạo một trang web, trên một website có thể sẽ chứa nhiều trang và mỗi trang được quy ra là một tài liệu HTML (thi thoảng mình sẽ ghi là một tập tin HTML). Cha đẻ của HTML là Tim Berners-Lee, cũng là người khai sinh ra World Wide Web và chủ tịch của World Wide Web Consortium (W3C – tổ chức thiết lập ra các chuẩn trên môi trường Internet).

Qua đó Series học html cơ bản này sẽ giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của nó đối với tất cả các website hiện nay.