Menu
GIỚI THIỆU
 • Trong Javascript có 5 kiểu dữ liệu có thể bao gồm giá trị: string boolean object number function Trong kiểu Object có 3 kiểu dữ liệu khác: Object Date Array Và 2 kiểu dữ liệu không thể chứa giá trị: null undefined

JavaScript Type Conversion

JavaScript Data Types

Trong Javascript có 5 kiểu dữ liệu có thể bao gồm giá trị:

 • string
 • boolean
 • object
 • number
 • function

Trong kiểu Object có 3 kiểu dữ liệu khác:

 • Object
 • Date
 • Array

Và 2 kiểu dữ liệu không thể chứa giá trị:

 • null
 • undefined

The typeof Operator

Javasctipt cung cấp toán tử typeof để giúp ta kiếm tra kiểu dữ liệu của biến.

var content = '"Freetut" - ' + typeof "Freetut" + "<br>";
content += "3.14 - " + typeof 3.14 + "<br>";
content += "NaN - " + typeof NaN + "<br>";
content += "false - " + typeof false + "<br>";
content += "[1,2,3,4] - " + typeof [1,2,3,4] + "<br>";
content += "{name:'John', age:34} - " + typeof {name:'John', age:34} + "<br>";
content += "Date() - " + typeof new Date() + "<br>";
content += "function () {} - " + typeof function () {} + "<br>";
content += "null - " + typeof null + "<br>";
content += "Freetut - " + typeof Freetut + "<br>";

Qua ví dụ trên, có thể nhận thấy:

 • Kiểu dữ liệu của NaNnumber.
 • Kiểu dữ liệu của Array object.
 • Kiểu dữ liệu của Date object.
 • Kiểu dữ liệu của Null object.
 • Kiểu dữ liệu của biến chưa được định nghĩa là undefined.
 • Kiểu dữ liệu của biến chưa được gán giá trị là undefined.

The Data Type of typeof

Typeof không phải là một biến, nó là một toán tử. Các toán tử( +, -, *, /) không có kiểu dữ liệu.

Tuy nhiên, toán tử Typeof  luôn luôn trả về một chuỗi đại diện cho kiểu dữ liệu của biến mà nó kiểm tra.

The constructor Property

Thuộc tính constructor sẽ trả về hàm khởi tạo của tất cả các biến trong Javascript.

var content = '"Freetut" - ' + "Freetut".constructor + "<br>";
content += "3.14 - " + 3.14.constructor + "<br>";
content += "NaN - " + NaN.constructor + "<br>";
content += "false - " + false.constructor + "<br>";
content += "[1,2,3,4] - " + [1,2,3,4].constructor + "<br>";
content += "{name:'John', age:34} - "
+ {name:'John', age:34}.constructor + "<br>";
content += "Date() - " + (new Date()).constructor + "<br>";
content += "function () {} - " + (function () {}).constructor + "<br>";
"Freetut" - function String() { [native code] }
3.14 - function Number() { [native code] }
NaN - function Number() { [native code] }
false - function Boolean() { [native code] }
[1,2,3,4] - function Array() { [native code] }
{name:'John', age:34} - function Object() { [native code] }
Date() - function Date() { [native code] }
function () {} - function Function() { [native code] }
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: JavaScript Type Conversion
Tags: string boolean object number function
Category: Bài Tập
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Bài Tập,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha