Menu
GIỚI THIỆU
  • Tổng hợp kiến thức lập trình nâng cao với các ngôn ngữ php, asp.net, nodejs,...với các kiến thức lập trình nâng cao này giúp bạn tăng kỹ năng của mình.

Kiến thức nâng cao

Tổng hợp kiến thức lập trình nâng cao với các ngôn ngữ php, asp.net, nodejs,...với các kiến thức lập trình nâng cao này giúp bạn tăng kỹ năng của mình.

Hàm trong C

Một hàm là một nhóm các lệnh đi cùng nhau để thực hiện một nhiệm vụ. Mỗi chương trình C có ít nhất một hàm là hàm main(), và tất cả...
Read More

Vòng lặp trong C

Có một tình huống mà bạn cần phải thực hiện một đoạn code một vài lần. Nhìn chung, các câu lệnh được thực hiện một cách tuần tự. Câu lệnh đầu...
Read More

Toán tử trong C

Toán tử là một biểu tượng mà nói với trình biên dịch thực hiện một phép toán học nhất định hoặc thao tác hợp lý. Ngôn ngữ C có sẵn...
Read More

Lớp lưu trữ trong C

Một lớp lưu trữ định nghĩa phạm vi (nhìn thấy được) và thời gian tồn tại của một biến hoặc/và các hàm trong chương trình C. Những đặc tả đi trước kiểu có...
Read More

Hằng số trong C là gì?

Hằng số có thể là một kiểu dữ liệu bất kỳ nào như kiểu dữ liệu: số nguyên, số thực, ký tự hay chuỗi. Có những hằng số kiểu liệt kê (enumeration). Hằng số...
Read More

Biến trong C

Một biến trong C không là gì nhưng là một tên được đưa ra đến bộ nhớ lưu trữ để chương trình có thể thao tác. Mỗi biến trong C có một kiểu xác...
Read More

Cấu trúc trong C

Trước khi chúng ta nghiên cứu về các khối tạo nên một chương trình C, đầu tiên bạn hãy xem một chương trình C mẫu. Trước tiên chúng ta cần phải...
Read More