Menu
GIỚI THIỆU
  • bài học này các bạn được tìm hiểu các toán tử và biểu thức trong php, nó là các kiểu logic căn bản trong các ngôn ngữ lập trình, nó là tiền đề để các bạn viết những biểu thức phức tạp trong quá trình làm dự án

Bài 03: Toán tử và biểu thức trong php

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu các kiểu dữ liệu trong php, vậy thì trong bài này chúng ta sẽ đi vào sâu hơn trong lập trình php, đó là toán tử và biểu thức trong php.

Toán tử số học PHP

Toán tử trong php Là dạng các phép toán cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), lấy số dư của phép chia (%), phép lũy thừa (**).

Toán tử Ví dụ Mô tả
+ $x + $y Phép cộng
- $x - $y Phép trừ
* $x * $y Phép nhân
/ $x / $y Phép chia
% $x % $y Lấy số dư phép chia
** $x ** $y Phép lũy thừa

Cách viết và sử dụng toán tử trong PHP

<?php
$x = 5;
$y = 2;
echo $x + $y; // 7
echo "<br>";

echo $x - $y; // 3
echo "<br>";

echo $x * $y; // 10
echo "<br>";

echo $x / $y; // 2.5
echo "<br>";

echo $x % $y; // 1
echo "<br>";

echo $x ** $y; // 25
?>
/// Kết quả
// 7
// 3
// 10
// 2.5
// 1
// 25
Kết quả:
- 7
- 3
- 10
- 2.5
- 1
- 25

Toán tử gán PHP

Toán tử gán là cách định nghĩa lại giá trị của giá trị bên trái bằng biểu thức bên phải.

Phép gán Diễn giải Mô tả
$x = A $x = A Phép gán bằng
$x += A $x = $x + A Phép gán cộng
$x -= A $x = $x - A Phép gán trừ
$x *= A $x = $x * A Phép gán nhân
$x /= A $x = $x / A Phép gán chia
$x %= A $x = $x % A Phép gán số dư

PHÉP GÁN BẰNG

<?php
$x = 50;
echo $x;
?>
//Kết quả: 50

PHÉP GÁN CỘNG

<?php
$x = 50;
echo $x += 20;
?>
//Kết quả: 70

PHÉP GÁN TRỪ

<?php
$x = 50;
echo $x -= 20;
?>
//Kết quả: 30

PHÉP GÁN NHÂN

<?php
$x = 50;
echo $x *= 2;
?>
//Kết quả: 100
 

PHÉP GÁN CHIA

<?php
$x = 50;
echo $x /= 2;
?>
//Kết quả: 25

PHÉP GÁN SỐ DƯ

<?php
$x = 50;
echo $x %= 3;
?>
//Kết quả: 2
 

Toán tử so sánh PHP

Toán tử so sánh là toán tử dùng để so sánh 2 giá trị, giá trị có thể là số hoặc chuỗi.

Toán tử Ví dụ Mô tả
== $x == $y So sánh bằng, trả về true nếu $x bằng $y
=== $x === $y So sánh loại và giá trị, trả về true nếu $x cùng loại và cùng giá trị với $y
!= $x != $y So sánh không bằng, trả về true nếu $x không bằng $y
<> $x <> $y So sánh không bằng, trả về true nếu $x không bằng $y
!== $x !== $y So sánh không cùng loại, trả về true nếu $x không cùng loại với $y
> $x > $y So sánh lớn hơn, trả về true nếu $x lớn hơn $y
< $x < $y So sánh bé hơn, trả về true nếu $x bé hơn $y
>= $x >= $y So sánh lớn hơn hoặc bằng, trả về true nếu $x lớn hơn hoặc bằng $y
<= $x <= $y So sánh bé hơn hoặc bằng, trả về true nếu $x bé hơn hoặc bằng $y

SO SÁNH BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 20;
var_dump($x == $y);
?>
//Kết quả: bool(false)
 

SO SÁNH LOẠI VÀ GIÁ TRỊ

<?php
$x = 50;
$y = "50";
var_dump($x === $y);
?>
//Kết quả: bool(false)

SO SÁNH KHÔNG BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 20;
var_dump($x != $y);
?>
//Kết quả: bool(true)
 
 

SO SÁNH KHÔNG BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 20;
var_dump($x <> $y);
?>
//Kết quả: bool(true)
 
 

SO SÁNH KHÔNG CÙNG LOẠI

<?php
$x = 50;
$y = "Hello!";
var_dump($x !== $y);
?>
//Kết quả: bool(true)
 
 

SO SÁNH LỚN HƠN

<?php
$x = 50;
$y = 40;
var_dump($x > $y);
?>
//Kết quả: bool(true)
 
 

SO SÁNH NHỎ HƠN

<?php
$x = 50;
$y = 40;
var_dump($x < $y);
?>
//Kết quả: bool(false)
 
 

SO SÁNH LỚN HƠN HOẶC BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 40;
var_dump($x >= $y);
?>
bool(true)

SO SÁNH NHỎ HƠN HOẶC BẰNG

<?php
$x = 50;
$y = 40;
var_dump($x <= $y);
?>
bool(false)

Toán tử tăng / giảm PHP

Toán tử tăng, giảm là toán tử dùng để tăng hoặc giảm giá trị.

Toán tử Mô tả
++$x Tăng $x lên 1, sau đó trả về giá trị $x
$x++ Trả về giá trị x, sau đó tăng $x lên 1
--$x Giảm $x lên 1, sau đó trả về giá trị $x
$x-- Trả về giá trị x, sau đó giảm $x lên 1

++$x

<?php
$x = 5;
echo ++$x;
?>

$x++

<?php
$x = 5;
echo $x++;
?>
//Kết quả: 5
--$x
<?php
$x = 5;
echo --$x;
?>
//Kết quả: 4

$x--
 
<?php
$x = 5;
echo $x--;
?>
//Kết quả: 5​
 

Toán tử logic PHP

Toán tử logic được dùng để kết hợp điều kiện trong câu lệnh điều kiện.

Toán tử Ví dụ Mô tả
and $x and $y Trả về giá trị true nếu cả $x $y đều đúng
&& $x && $y Trả về giá trị true nếu cả $x $y đều đúng
or $x or $y Trả về giá trị true nếu cả $x hoặc $y đều đúng
|| $x || $y Trả về giá trị true nếu cả $x hoặc $y đều đúng
xor $x xor $y Trả về giá trị true nếu một trong hai $x hoặc $y đúng, nhưng không phải cả 2 đều đúng
! !$x Trả về giá trị true nếu $x không đúng

++$x

<?php
$x = 5;
echo ++$x;
?>

//Kết quả: 6
$x++
<?php
$x = 5;
echo $x++;
?>
//Kết quả: 5
--$x
<?php
$x = 5;
echo --$x;
?>
//Kết quả: 4
$x--
 
<?php
$x = 5;
echo $x--;
?>
//Kết quả: 5​
 

Toán tử chuỗi PHP

Toán tử chuỗi được dùng hỗ trợ thêm cho chuỗi.

Toán tử Ví dụ Mô tả
. $string1.$string2 Nối chuỗi $string1 và $string2
.= $string1.=$string2 Gắn chuỗi $string2 vào $string1

Nối chuỗi

<?php
$string1 = "Hello";
$string2 = "World!";
echo $string1." ".$string2;
?>
//Kết quả: Hello World!

Gắn chuỗi

 
 
<?php
$string1 = "Hello";
$string2 = "World!";
echo $string1.=$string2;
?>
//Kết quả: HelloWorld!

Kết thúc bài học

Qua bài Toán tử và biểu thức trong php mong rằng các bạn sẽ hiểu được thế nào là các toán tử trong php và biểu thức trong php. Bài tiếp theo chúng ta học là 

Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Bài 03: Toán tử và biểu thức trong php
Tags: toán tử biểu thức php php php cơ bản series php học php cơ bản
Category: Học php cơ bản
Mạnh xã hội: Follow fanpage của team https://www.facebook.com/hoicode/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Học php cơ bản,Java,C,C++,Javascript,HTML,PHP,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

    Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

    captcha