Menu
GIỚI THIỆU
 • Khi các ma trận có cùng kích thước thì chúng ta có thể thực hiện phép cộng hoặc trừ với các ma trận này. Bài tập trừ hai ma trận trong C là bài tập cơ bản minh họa cách khởi tạo và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Trừ hai ma trận trong C

Khi các ma trận có cùng kích thước thì chúng ta có thể thực hiện phép cộng hoặc trừ với các ma trận này. Bài tập trừ hai ma trận trong C là bài tập cơ bản minh họa cách khởi tạo và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Bài tập C: Trừ hai ma trận

Khi các ma trận có cùng kích thước thì chúng ta có thể thực hiện phép cộng hoặc trừ với các ma trận này. Bài tập trừ hai ma trận trong C là bài tập cơ bản minh họa cách khởi tạo và truy cập các phần tử trong mảng hai chiều trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập trừ hai ma trận trong C:

#include<stdio.h>
#include <cstdlib>

int main() {
  int i, j, mat1[10][10], mat2[10][10], mat3[10][10];
  int row1, col1, row2, col2;

  printf("
Nhap so hang cua Mat1: ");
  scanf("%d", &row1);
  printf("
Nhap so cot cua Mat1: ");
  scanf("%d", &col1);

  printf("
Nhap so hang cua Mat2: ");
  scanf("%d", &row2);
  printf("
Nhap so cot cua Mat2: ");
  scanf("%d", &col2);

  /* Truoc khi nhap cac phan tu, kiem tra xem so hang va so cot
  cua hai ma tran co bang nhau khong */
  if (row1 != row2 || col1 != col2) {
   printf("
Hai ma tran khong cung kich co!!!");
   exit(0);
  }

  //Nhap cac phan tu cua ma tran 1
  printf("
Nhap ma tran 1
");
  for (i = 0; i < row1; i++) {
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     printf("Nhap phan tu a[%d][%d]: ", i, j);
     scanf("%d", &mat1[i][j]);
   }
  }

  //Nhap cac phan tu cua ma tran 2
  printf("
Nhap ma tran 2
");
  for (i = 0; i < row2; i++)
   for (j = 0; j < col2; j++) {
     printf("Nhap phan tu b[%d][%d]: ", i, j);
     scanf("%d", &mat2[i][j]);
   }

  //Tru hai ma tran
  for (i = 0; i < row1; i++)
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     mat3[i][j] = mat1[i][j] - mat2[i][j];
   }

  //Hien thi ma tran ket qua
  printf("
Ket qua cua phep tru hai ma tran la: 
");
  for (i = 0; i < row1; i++) {
   for (j = 0; j < col1; j++) {
     printf("%d	", mat3[i][j]);
   }
   printf("
");
  }

  return (0);
}
Ghi nguồn hoicode.com khi đăng tải lại bài viết này.
Link: Trừ hai ma trận trong C

Chia sẻ liên kết

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.

  Email của bạn sẽ được sử dụng với mục đích thông báo tin tuyển dụng mới hoặc các bài viết mới.

  captcha