Em đang thực hành bài tập Quản lý SV, require thì bị lỗi này

em mở file student-list.php trong dòng 2 có code require ("/students.php") thì bị lỗi

Em chụp cấu trúc thư mục của em đăng lên đây anh xem thử nha.

đây anh

E chỉnh thành require("./students.php") nha.

Hihi được rồi, thank you so much!!!