[newbie] nho admin ktra doan code thuc hanh $_POST

mình đang học php căn bản, thực hành lấy file $POST, không hiểu sao kết quả toàn ra đăng nhập thành công.

< !DOCTYPE html>
< html>
  < head>
    < title></ title>
    < meta http-equiv ="Content-type" content= "text/html; charset=UTF-8">
    < meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1.0"
  < /head>
  < body>
    < form method="POST" action="post.php">
      User: < input type ="text" name="username" value=""><br/>
      Password: < input type="text" name="password" value=""><br/>
      < input type="submit" name="form_click" value="Gui du lieu">
      < br/>
      <? php
        if ( isset($_POST['form_click'])){
          $user= isset($_POST['username']) ? $_POST['username']:"";
          $pass= isset($_POST['password']) ? $_POST['password']:"";
          
          if ($user='hongthai' && $pass='123456'){
            echo 'dang nhap thanh cong';
          }
          else if($user != 'hongthai' && $pass='123456'){
            echo 'sai user';
          }
          else if($user='hongthai' && $pass!='123456'){
            echo 'sai mat khau';
          }
          else {
            echo 'tai khoan khong hop le, dang ky ngay';
          }
        }
      ?>
    </form>
  </body>
</ html>

Bạn sai ở chỗ phép so sánh đấy bạn, đúng phải là:
if ($user=='hongthai' && $pass=='123456'){

Hai dấu bằng chứ không phải 1 nha.

Thanks admin!!!